Friday, August 01, 2008

Vacancy: Lectureship (Law and Irish) at U.C.C.

University College Cork

Applications are invited for a three-year fixed term College Lecturer (Law & Irish) contract in the Department of Law with requirements regarding Irish language as follows:

  • The appointee must be a fluent Irish speaker

  • He/she should ideally have a research interest in law and the Irish language and/or language rights.

Applicants must hold a post-graduate qualification in law.

Once appointed, this lecturer’s duties will include providing law modules through the Irish language. These modules will be made available to BCL (Law and Irish) students and to other undergraduate and postgraduate students. It is anticipated that this appointment will also serve to inculcate a culture of the Irish language among academic staff generally and that this will ultimately encourage development of the availability of more modules through Irish by academic staff. The appointee will also be expected to work closely with the Department of Irish with regard to placements and the development of the programme.

Salary Scale [new entrants]: €36,500 - €59,293

Closing Date: Friday 5th September 2008

Further particulars and application form:
www.ucc.ie/en/hr/EmploymentOpportunities/

Cuirfear fáilte roimh iarratais ar chonradh thrí bliana ar théarma seasta do Léachtóir Coláiste (Dlí & Gaeilge) i Roinn an Dlí leis na riachtanais seo leanas i leith na Gaeilge:

- Beidh an té a cheapfar ina G(h)aeilgeoir líofa.
- Go hidéalach, beidh suim aige/aici sa Dlí agus sa Gaeilge agus/nó i gcearta teanga.

I measc a c(h)uid dualgas beidh ar an léachtóir nuacheaptha modúil dlí a sholáthar trí mheán na Gaeilge. Táthar ag súil leis chomh maith go gcuirfidh an ceapachán seo le cultúr na Gaeilge i measc na foirne acadúla i gcoitinne. Beidh ar an té a cheapfar oibriú i gcomhpháirt le Roinn na Gaeilge maidir le socrúcháin oibre agus forbairt an chláir féin.

Scála Tuarastail [dóibh siúd atá ag tosú] € 36,500 - €59,293

Dáta Deireanach: Dé hAoine 5 Mean Fomhair 2008

www.ucc.ie/en/hr/EmploymentOpportunities/